Betingelser

Vilkår/Betingelser for indrykning af annoncer på Artplace.dk
Bemærk venligst at alle ydelser, som tilbydes på Artplace.dk, er gratis!

Indrykning af annoncer på Artplace.dk
Annoncen skal altid beskrives korrekt, og du er selv ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne i din annonce - Artplace forbeholder sig dog ret til at redigere din annonce i henhold til Artplace's regler for annoncering (se nedenfor). Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Din indrykkede annonce, bliver automatisk gemt under "Din profil", hvor du også kan redigere, se eller slette annoncen.
Billeder i annoncen må kun være billede af den kunsttype, der er sat til salg. F.eks. hvis et maleri sættes til salg, må det kun være maleriet, som er på billedet. Man skal så vidt som muligt kun have et maleri på hvert billede.

Opsigelse af annoncen
Hvis det ikke længere er aktuelt for dig at have annoncen indrykket på Artplace, er du forpligtet til at slette annoncen (f.eks. når annoncens indhold er solgt, eller du ikke ønsker at sælge alligevel). Du sletter din annonce ved at logge på Artplace med brugernavn og password og vælge 'Slet' udfor annoncen.

Ansvarsfraskrivelse
Artplace er en online kunstportal, som formidler kontakt mellem køber og sælger. Artplace kan derfor ikke drages til ansvar for annoncernes indhold, og Artplace indgår på ingen måde i aftaleforholdet mellem køber og sælger.
Artplace er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brug af de ydelser, som stilles til rådighed af Artplace.
Artplace er uden ansvar for tab eller skade, som påføres brugeren som følge af slagfejl, forståelsesfejl, forkerte størrelser, priser, mål, indrykningsdato eller helt manglende indrykning af annonce m.v.
Artplace er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes force majeure, herunder:

  • Hærværk eller terror (herunder virus og hackerangreb), krig, sabotage, oprør, uroligheder, eller naturkatastrofer
  • Strejke, boykot, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Artplace selv, eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder ligeledes, hvis konflikten kun gælder dele af Artplace
  • Lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende
  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset at det er Artplace, der står bag driften
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Artplace.
  • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Artplace’s kontrol

Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gælder, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.